Skip navigation links

Tóm tắt kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử”
Send this page to somebodyPrint this pageFeedback

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử” do ThS. Trịnh Thị Hà làm chủ nhiệm đã được Hội đồng nghiệm thu chính thức thông qua ngày 15/3/2017 và đánh giá đạt loại Khá. Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được công nhận tại Quyết định số 73/QĐ-VTLTNN ngày 27/6/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Dưới đây là tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.
       1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, việc áp dụng các thành tựu của khoa học công nghệ và đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam đã làm cho văn bản, tài liệu điện tử trở thành một công cụ thông tin chủ yếu trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Lý luận và thực tiễn về công tác văn thư, lưu trữ trong môi trường điện tử đối với đối tượng xử lý là văn bản, tài liệu điện tử đòi hỏi phải có sự thay đổi so với đối tượng là tài liệu truyền thống.

Các nghiên cứu tại Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử đã được đặt ra từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX và ngày càng tăng lên đáng kể về số lượng và quy mô. Tuy nhiên, tài liệu điện tử là một loại hình tài liệu mới, liên quan đến yếu tố công nghệ nên nhiều vấn đề về quản lý văn bản, tài liệu điện tử chưa được giải quyết triệt để. Ngoài ra, do quy mô khác nhau, các tác giả khác nhau nên những vấn đề nghiên cứu còn rời rạc, trùng lắp. Một vấn đề có thể được nghiên cứu ở nhiều mức độ khác nhau mà không có sự kế thừa hoặc chưa có sự đồng bộ do nghiên cứu về lĩnh vực này chưa có lộ trình cụ thể. Tình hình như trên là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc sử dụng văn bản, tài liệu điện tử cũng như việc quản lý văn bản, tài liệu điện tử trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Vì vậy, việc thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử” là hết sức cần thiết. Việc thực hiện Đề tài nhằm hệ thống những nghiên cứu về quản lý văn bản, tài liệu điện tử hiện nay ở Việt Nam để có cái nhìn tổng thể về những vấn đề đã nghiên cứu trong quản lý văn bản, tài liệu điện tử. Từ đó, có sự phân tích đánh giá và đề xuất việc ứng dụng các kết quả đã đạt được, các vấn đề cần nghiên cứu về quản lý văn bản, tài liệu điện tử trong giai đoạn tới.

2. Kết quả nghiên cứu của đề tài

Sau một năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó sản phẩm của đề tài là hệ thống các nghiên cứu về quản lý văn bản, tài liệu điện tử dưới góc độ văn thư, lưu trữ; đánh giá những thành tựu, hạn chế về các nghiên cứu quản lý văn bản, tài liệu điện tử tại Việt Nam. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất ứng dụng một số kết quả nghiên cứu vào thực tiễn như: hướng dẫn về siêu dữ liệu; hướng dẫn việc bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử… Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Đề tài được bố cục thành 03 chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Tổng quan các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử

Nhóm nghiên cứu đã thu thập dữ liệu theo 03 bước: thu thập thông tin về các nghiên cứu (qua phiếu khảo sát, internet, nội dung đề cập trong các nghiên cứu); tiếp cận bản toàn văn của các nghiên cứu; đọc, phân loại theo chủ đề của các nghiên cứu. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã khái quát các nghiên cứu về số lượng, quy mô; thời gian; nội dung nghiên cứu. Có thể thấy, trong các nghiên cứu về quản lý văn bản, tài liệu điện tử thì Đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở còn chiếm số lượng ít, chủ yếu là các bài viết đăng trên Tạp chí chuyên ngành và các tham luận tại Hội thảo, Tọa đàm khoa học. Nội dung các nghiên cứu dưới nhiều góc độ của việc quản lý văn bản, tài liệu điện tử như vấn đề chung về văn bản, tài liệu điện tử; quản lý văn bản, tài liệu điện tử ở giai đoạn văn thư; quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; các vấn đề có liên quan như: kinh nghiệm quản lý văn bản, tài liệu điện tử ở các cơ quan, tổ chức trong nước hoặc quốc tế; các tiêu chuẩn về quản lý văn bản, tài liệu điện tử... Kết quả thu được của Chương 1 cơ sở cho việc thực hiện Chương 2 của đề tài.

Chương 2. Đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử

Nhóm nghiên cứu đã hệ thống nội dung nghiên cứu theo từng vấn đề chính, trọng tâm mà các nghiên cứu đã tập trung trong thời gian qua như: các khái niệm (văn bản điện tử, tài liệu điện tử, tài liệu lưu trữ điện tử, chữ ký điện tử, chữ ký số, siêu dữ liệu…); quản lý văn bản, tài liệu điện tử trong giai đoạn văn thư (soạn thảo và ban hành văn bản; lập hồ sơ điện tử và các phần mềm lập hồ sơ điện tử); quản lý tài liệu lưu trữ điện tử (thu thập tài liệu lưu trữ điện tử; xác định giá trị tài liệu lưu trữ điện tử; bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử) và một số vấn đề liên quan (siêu dữ liệu; số hóa tài liệu lưu trữ; chứng thực điện tử; các tiêu chuẩn về quản lý văn bản, tài liệu điện tử). Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đánh giá những thành tựu, hạn chế về các nghiên cứu quản lý văn bản, tài liệu điện tử tại Việt Nam hiện nay. Có thể nói, nhiều khía cạnh trong quản lý văn bản, tài liệu điện tử chưa được nghiên cứu hoặc nghiên cứu còn dàn trải do chưa có sự đầu tư đúng mức, chưa có định hướng và lộ trình cụ thể. Tuy vậy, kết quả một số nghiên cứu đã góp phần là tiền đề cho việc xây dựng hành lang pháp lý về quản lý văn bản, tài liệu điện tử và thống nhất quản lý hoạt động này trong thực tế.

Chương 3. Đề xuất những vấn đề cần ứng dụng và nghiên cứu trong thời gian tới

Trên cơ sở tổng quan và đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử, nhóm nghiên cứu đã đề xuất ứng dụng một số kết quả nghiên cứu phù hợp vào thực tiễn như: hướng dẫn về siêu dữ liệu, bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các vấn đề tiếp tục cần nghiên cứu trong thời gian tới như: lý luận về quản lý văn bản, tài liệu điện tử; xây dựng khung cơ bản của việc quản lý văn bản, tài liệu điện tử; nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử ở giai đoạn văn thư…

Với đề tài mang tính tổng thuật, nhóm nghiên cứu thực hiện không thể tránh khỏi các thiếu sót, hạn chế trong việc khảo sát, thống kê, đánh giá các nghiên cứu về quản lý văn bản, tài liệu điện tử. Nhóm nghiên cứu hy vọng báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Khảo sát, đánh giá các nghiên cứu của Việt Nam về quản lý văn bản, tài liệu điện tử” năm 2016 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên. Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 đang được bảo quản tại Thư viện Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước./.

Trịnh Hà, Kim Thu – Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ
Created by Tranngoc
 


Tin khác:

   Một số ý kiến đề xuất về thủ tục hành chính giao, nhận tài liệu lưu trữ từ các nguồn nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia(18/04/2017)
   Cục Lưu trữ Pháp với việc quảng bá và phát huy giá trị tài liệu thông qua hoạt động sư phạm giai đoạn (2011-2015)(14/02/2017)
   Quan điểm về quản lý tài liệu điện tử trong “Tài liệu đào tạo về Quản lý tài liệu điện tử”(17/01/2017)
Hit Counter

                                 © Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Liên lạc với Ban Biên tập

                                 Số giấy phép: 64/GP-BC, cấp ngày: 12/02/2007.

                                 Địa chỉ: 12, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: (84-4) 37660370; Fax: (84-4) 37665165
                                 ® Ghi rõ nguồn "archives.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.